Θέση εργασίας στην περιοχή της Θήβας

Health & Safety Engineer – Μηχανικός Υγείας & Ασφάλειας

Do you want to take the next step in your career in Health & Safety sector? Do you want to work for an established industry leader in its field? Are you interested in working in an innovative, high growth working environment where your achievements will be recognised and you will be able to progress? If your answer is “YES” then we are waiting for your application for this “Health & Safety Engineer” position!

 

You are responsible for:

 • Implementation of all procedures required by law regarding compliance with the Plant’s safety regulations and the performance of on-site work
 • Approval of the use of hazardous materials prior to the start of any work and supervision of the correct use of Personal Protective Equipment
 • Organising and supervising emergency drills and proposing improvements
 • Complete regular ad-hoc and scheduled inspections/audits to identify areas opportunities for improvement
 • Managing the air pollutant emission system and ensuring that non-compliance is reported in a timely manner
 • Monitoring legal and regulatory requirements on safety, health and environmental issues and ensuring that they are established and adhered to
 • Managing Health & Safety performance indicators and taking action to improve the management system where necessary
 • Organising internal and external safety audits to ensure the implementation of safety regulations
 • Produce monthly and yearly safety statistics

 

Your Education & Qualifications are:

 • BSc /MSc in Engineering
 • 2-4 years working experience in similar position
 • Excellent knowledge of English language
 • PC literate

 

You are a professional with:

 • Organisational, planning and time management skills
 • Analytical and strategic thinking
 • Communication skills and ability to transmit company culture
 • Problem solving ability
 • Willingness for continuous improvement

 

The company offers:

 • Competitive fixed salary
 • Bonus
 • Private health insurance
 • Extra Benefits according to Compensation and Benefits company’s plan
 • International and friendly working environment
 • Career development prospects

Please apply : [email protected]   | Web site: www.hrpartners.g

 

Θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας; Θέλετε να εργαστείτε για έναν καθιερωμένο ηγέτη στον κλάδο του; Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας υψηλής ανάπτυξης όπου τα επιτεύγματά σας θα αναγνωρίζονται και θα μπορείτε να προοδεύσετε; Εάν η απάντησή σας είναι «ΝΑΙ» τότε περιμένουμε την αίτησή σας για αυτή τη θέση «Μηχανικός Υγείας & Ασφάλειας»!

Είστε υπεύθυνοι για:
Εφαρμογή όλων των διαδικασιών που απαιτούνται από τη νομοθεσία σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας του Εργοστασίου και την εκτέλεση επιτόπιων εργασιών
Έγκριση χρήσης επικίνδυνων υλικών πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας και επίβλεψη της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας
Οργάνωση και επίβλεψη ασκήσεων έκτακτης ανάγκης και πρόταση βελτιώσεων
Ολοκληρώστε τακτικές ad-hoc και προγραμματισμένες επιθεωρήσεις/ελέγχους για τον εντοπισμό περιοχών ευκαιριών για βελτίωση
Διαχείριση του συστήματος εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και διασφάλιση ότι η μη συμμόρφωση αναφέρεται έγκαιρα
Παρακολούθηση νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων σε θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος και διασφάλιση ότι αυτές καθιερώνονται και τηρούνται
Διαχείριση δεικτών απόδοσης Υγείας & Ασφάλειας και λήψη μέτρων για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης όπου χρειάζεται
Διοργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων ασφάλειας για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κανονισμών ασφαλείας
Δημιουργήστε μηνιαίες και ετήσιες στατιστικές ασφάλειας

Η εκπαίδευση και τα προσόντα σας είναι:
BSc /MSc στη Μηχανική
2-4 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Γνώση Η/Υ

Είστε επαγγελματίας με:
Δεξιότητες οργάνωσης, προγραμματισμού και διαχείρισης χρόνου
Αναλυτική και στρατηγική σκέψη
Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα μετάδοσης εταιρικής κουλτούρας
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Προθυμία για συνεχή βελτίωση

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικός σταθερός μισθός
Δώρα
Ιδιωτική ασφάλιση υγείας
Επιπλέον Παροχές σύμφωνα με το πρόγραμμα της εταιρείας Αποζημιώσεων και Παροχών
Διεθνές και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή:  [email protected]   | Web site: www.hrpartners.gr

 

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content