Συνεδριάζει στη Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς -Δείτε τα θέματα

Η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδαςσύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) τηναριθμ. 429/12.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 850/13.3.2020) για τις τηλεδιασκέψεις, θα πραγματοποιηθεί διαζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτεροΔημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023 και ώρα12:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

θέματα ημερήσιας διάταξης:
– «Απολογισμός των συμμετοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Επιχειρηματικές
Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού σύμφωνα με το Πρόγραμμα έτους 2022 και σε λοιπές
δράσεις επιχειρηματικότητας, απολογιστικά στοιχεία αδειών πλανόδιου εμπορίου (ανανεώσεις
και δραστηριοποιήσεις) και παρατάσεις Εθνικού Ενιαίου Πλαισίου Λειτουργίας καταστημάτων
κάθε είδους. »
-Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών της 5ης ειδικής συνεδρίασης της 04.04.2023 και της 6ης τακτικής
συνεδρίασης της 04.04.2023, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής κ. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
-Θέμα 2ο Έγκριση κάλυψης δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της ΠΕ Ευβοίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2023.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας
0008168208 0008168208
-Θέμα 3ο Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε.
Ευρυτανίας Περιφέρειας – Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής
περιόδου έτους 2023.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
-Θέμα 4ο Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της
Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής
περιόδου έτους 2023.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.
-Θέμα 5ο Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της
Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής
περιόδου έτους 2023.
Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας
-Θέμα 6ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών
και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την θερινή περίοδο.
Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας.
-Θέμα 7ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών,
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
-Θέμα 8ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για
απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας) κατά
την περίοδο 2023-2024.
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.
-Θέμα 9ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
(Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας) κατά την περίοδο 2023-2024.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.
-Θέμα 10ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για
απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά
την περίοδο 2023-2024.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
-Θέμα 11ο Έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
-Θέμα 12ο Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας
-Θέμα 13ο 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
-Θέμα 14ο Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
έτους 2023.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
-Θέμα 15ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας) σε οδικό τμήμα της επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 34 (Σχηματάριον – Βαθύ –
Χάλια – διά παραλίας Αυλίδος και Γερακίου), αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας, για την
εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ
Ε.Ε.Λ.».
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας
-Θέμα 16ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας τεσσάρων οχημάτων μέσω λειτουργικής
χρονομίσθωσης (LEASING) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε
Ευρυτανίας, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
-Θέμα 17ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών της τροποποιημένης σύμβασης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας
-Θέμα 18ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας
-Θέμα 19ο Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-
2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας..
-Θέμα 20ο Έγκριση Παράτασης 1ου παραδοτέου της σύμβασης «Εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης
για την πιλοτική εφαρμογή αναπτυξιακής παρέμβασης στον κλάδο της κτηνοτροφίας
στην Π.Ε. Βοιωτίας» με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς να αλλοιώνονται οι
λοιποί όροι της σύμβασης.
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας
-Θέμα 21ο Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της με αριθμ. πρωτ. 280122/13-12-2022,
ΑΔΑΜ: 22SYMV011830808 σύμβασης Παροχής Συνοδευτικών μέτρων/δράσεων της
Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.
-Θέμα 22ο Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης «Διαχείρισης Άρδευσης & Αντιπλημμυρικής
Προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου 2022-2024».
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας
-Θέμα 23ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) για
την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα Αποχέτευσης Ομβρίων
Υδάτων στην Τ.Κ. Φύλλων Δήμου Χαλκιδέων», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την
υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
-Θέμα 24ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Δελφών για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση Ακάλυπτου Χώρου
Κτιρίου ‘’ΜΑΚΕΔΩΝ’’ Τ.Κ. Κίρρας» ορισμού μέλους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
-Θέμα 25ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας
(Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση
Μεταλλικών Κερκίδων στο Γήπεδο Αφρατίου» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την
υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
-Θέμα 26ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου-Θεσπιέων, Διστόμου-Αράχοβας-Αντικύρας, Θηβαίων,
Λεβαδέων, Ορχομενού και Τανάγρας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις
μικρής κλίμακας σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Βοιωτίας», ορισμού μελών στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή
της.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
-Θέμα 27ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας
(Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) και του Δήμου Χαλκιδέων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:
«Αντικατάσταση Συνθετικού Τάπητα Γηπέδου στην Θέση ‘’Νομαρχιακά’’ Δ.Κ. Νέας
Αρτάκης» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
-Θέμα 28ο Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας (ΔΑΑ) για την πράξη με τίτλο:
«Κατασκευή δύο γηπέδων τέννις στην περιοχή ΜΟΜΑ Δ.Ε. Αράχοβας».
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
-Θέμα 29ο Έγκριση ανάκλησης της υπ. αριθμ. 1537/8-11-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της
ΠΣτΕ, καθώς και έγκρισης νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας για το έργο:
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
-Θέμα 30ο Αντικατάσταση μέλους Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας από την παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή ΚίνησηΑπόστολος Γκλέτσος».
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
-Θέμα 31ο Αντικατάσταση μέλους Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας από την παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή ΚίνησηΑπόστολος Γκλέτσος».
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
-Θέμα 32ο Αντικατάσταση μέλους Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας από την παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή ΚίνησηΑπόστολος Γκλέτσος».
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
-Θέμα 33ο Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 124/7-9-2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α” από το
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας
-Θέμα 34ο Επιλογή μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
-Θέμα 35ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π) ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α.Ε» «CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π) ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. από 2545/10-10-2022
(ΦΕΚ:5361/B/2022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ την ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER
(ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
-Θέμα 36ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «CLLD/LEADER
ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ» ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. από 2545/10-10-2022
(ΦΕΚ:5361/B/2022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER
(ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027. ΜΕ
ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CLLD-LEADER Ν ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ 2023-
2027 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ″ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. – ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π)
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content