ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη για ηλεκτροτεχνικούς και χειριστές στην Θήβα

Προκήρυξη για ηλεκτροτεχνικούς δικτύων και χειριστές μηχανημάτων στην Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας / Περιοχή Θήβας, του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (κωδ. Θέσης 400) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών- Μηχανοδηγών – Χειριστών (Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών έργων) με κωδ. Θέσης 401 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη για ηλεκτροτεχνικούς και χειριστές στην Θήβα – Απαιτούμενα προσόντα

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει
  • Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
  • Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ Ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Εναερίων και Υπογείων Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων)

  • Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄ του π.δ.31/1990 ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 2 του Π.Δ.113/12, για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ.51/2012 όπως ισχύει)
  • Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην ανωτέρω απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας

ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη για ηλεκτροτεχνικούς και χειριστές στην Θήβα – Πότε και πώς η υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 7 Νοεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ3/2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΠΟΤΝΙΩΝ 30, ΘΗΒΑ, Τ.Κ.32200 απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κ. Τζαβούλη Δημ. (τηλ. επικοινωνίας 22620 27213 Εσωτ.203).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο με συστημένη αποστολή κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη για ηλεκτροτεχνικούς και χειριστές στην Θήβα – Κάντε αίτηση με το workenter.gr

Επιλέξτε προκήρυξη (μονίμων ή εποχικών) με βάση την ειδικότητά σας και τις περιοχές προτίμησής σας και το workenter.gr μπορεί από τώρα (από σήμερα) να σας κάνει την αίτηση ή το Μητρώο.

Η υπηρεσία αφορά σε όλες τις προκηρύξεις ανεξαιρέτως, όλης της χώρας. Είτε έχουν προθεσμία και “τρέχουν” είτε αναμένεται να εκδοθούν.

Πώς γίνεται αυτό:

Στέλνετε email στο [email protected] γράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ (ΛΕΣΒΟΣ)” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 4Κ/2023” κοκ και στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας.

Εμείς παρακολουθούμε τις προθεσμίες των προκηρύξεων (μονίμων ή εποχικών), συμπληρώνουμε και αποστέλλουμε την αίτησή σας στους φορείς που επιθυμείτε με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά.

Έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνετε πότε ξεκινά μια προκήρυξη που σας ενδιαφέρει, ή να τρέχετε σε ταχυδρομείο για την αποστολή της αίτησης (εφόσον υποβάλλεται ταχυδρομικά).

Όλα αυτά τα κάνει για εσάς το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr. Αυτή νέα παροχή προς τους αναγνώστες του workenter.gr (ταχυδρομική αποστολή αίτησης) αφορά όλες τις προκηρύξεις ΣΟΧ, για όλους τους φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Εντός προθεσμίας η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η νέα υπηρεσία του workenter.gr προς τους υποψηφίους που αφορά στην αποστολή των αιτήσεων με συστημένη επιστολή.

Υποψήφιος ο οποίος έκανε την αίτησή του για τον ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου με τις υπηρεσίες του workenter.gr έλαβε στο email του το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών“.

Αυτό το αποδεικτικό κάνει δύο πράγματα: Πρώτον, αποδεικνύει ότι η αίτηση εστάλη και, δεύτερον, πιστοποιεί ότι η ενέργεια αυτή έγινε εμπρόθεσμα (εντός προθεσμίας).

Η προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου έληγε στις 7/10/2023. Η αίτηση, όπως θα δείτε και στην εικόνα παρακάτω, εστάλη στις 3/10/2023.

Το ίδιο αποδεικτικό αναφέρει το όνομα του υποψηφίου (το έχουμε απαλείψει), το barcode της συναλλαγής και το φορέα – παραλήπτη της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά.

Σημαντικό: Το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών” ενέχει και θέση αριθμού πρωτοκόλλου.

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content