Λιβαδειά: Καθαρισμός οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο

Καθαρισμός οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2024

 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17647 οικ. Φ.700.20 απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 1301/18-03-2022), της Π.Δ. 20/2023 (ΦΕΚ 2549/Β’/19.04.2023), της Π.Δ. 9/2021 (ΦΕΚ 1923/Β’/13.06.2021), του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων και του άρθρου 94 παρ.1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010  “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία παρακαλούμε όπως προβείτε στον καθαρισμό και αποψίλωση του οικοπέδου σας μέχρι 30 Απριλίου 2024 και τη συντήρηση αυτού ως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου 31-10-2024 για την αποφυγή πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα, κλαδιά, σκουπίδια κ.α.

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος  επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, της περ. 26 της υποπαρ. β΄ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 Α΄114).

Εάν δεν πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός αυτού, ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του  χώρου αυτού και η δαπάνη  καθαρισμού καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους. Επίσης υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content