Επίδομα Στέγασης: Όλα τα βήματα για την αίτηση – Πώς θα πάρετε 210 ευρώ το μήνα

Το επίδομα στέγασης μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 210 ευρώ το μήνα, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Διαρκεί για 6 μήνες και δεν γίνεται αυτόματη ανένωση. Απαιτείται νέα αίτηση μετά την παρέλευση των 6 μηνών.

Επίδομα Στέγασης: Όλα τα βήματα για την αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία στους δήμους ή στα Κέντρα Κοινότητας. Το gov.gr αναφέρει:

“Ο αιτών υποβάλλει είτε ο ίδιος απευθείας ηλεκτρονικά την αίτηση, είτε μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας. Εάν απαιτηθεί, προσκομίζει, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των κριτηρίων και των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα”.

Επίδομα Στέγασης: Τα δικαιολογητικά

Θα χριεαστείτε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Για τον έλεγχο του κριτηρίου διαμονής απαιτείται η εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό.
 • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Δικαιολογητικό μεταβολής σύνθεσης νοικοκυριού. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο. ληξιαρχικής πράξης θανάτου κ.τ.λ.). Σχετικός σύνδεσμος: Πατήστε ΕΔΩ
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
 • Βεβαίωση φοίτησης από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που η εγγραφή και η επάρκεια φοίτησης δεν δύναται να βεβαιωθούν ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Επιδόματος Στέγασης και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.
 • Άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)

Επίδομα Στέγασης: Τι πρέπει να κάνετε

 1. Εκκίνηση διαδικασίας
 2. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία / Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας του τόπου διαμονής, υποχρεωτικά από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας και εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η οριστική υποβολή της αίτησης εντός του μήνα, η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και “ανακαλείται” αυτόματα λόγω παρέλευσης του μήνα αναφοράς.
 3. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέσω epidomastegasis.gr
 4. Οριστική υποβολή της αίτησης
 5. Έλεγχος δικαιολογητικών
 6. Έγκριση της αίτησης
 7. Τροποποίηση εγκεκριμένης αίτησης / Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής, καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας και του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
 8. Απόρριψη της αίτησης / Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό δεν πληρεί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Μη Έγκριση». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.
 9. Καταβολή ποσού
 • Για τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος στέγασης πατήστε ΕΔΩ

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content