Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου Θήβας για ορισμό Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ: 195/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 περ. γ’ και του άρθρου 59 του ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την
παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι,
από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19
(Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του
ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40),
αναφορικά με την αντιμισθία.

4.Το άρθρο 30 του ν. 5056/23

5.Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’)
απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

6.Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Ορισμός
Αντιδημάρχων»

7.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους
2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο
ΘΗΒΑΙΩΝ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 32.410
κατοίκους.

8.Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 7 έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και
2 άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

9.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 4674/Β/2022)
10.Την αριθ. 4/23/02-01-2024 Απόφαση Δημάρχου σχετική με την
οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου Θήβας, Δ.Ο.Θ. και της λυθείσας κοινωφελούς δημοτικής
επιχείρησης Δήμου Θηβαίων ΔΗ.ΚΕ.Θ. μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον
οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας

11. Την υπ’ αριθ. 19/2-1-2024 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό
Αντιδημάρχων Δ.Θηβαίων και την ανάγκη τροποποίησης αυτής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 19/2-1-2024 απόφασης Δημάρχου
Θηβαίων κ. Γ.Αναστασίου, μόνο σε ότι αφορά την ανάθεση καθηκόντων
ανάμεσα στους ήδη ορισθέντες με την ως άνω απόφαση Αντιδημάρχους, κ.κ.
Νικόλαο Κοβάνη και Θωμά Καταπόδη, ως κατωτέρω:

Α) Τροποποιεί την παρ.2 περ. 2 η οποία αφορά τον έμμισθο
Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Αναπληρωτή Δημάρχου
τον κ. Κοβάνη Νικόλαο του Παναγιώτη, συμπληρώνοντας την κατωτέρω
παράγραφο στις αρμοδιότητες του Γρ.Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, ως
εξής :

«…2.2 Τις αρμοδιότητες, τη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών:
του Γραφείου Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής καθώς και του Γραφείου
Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα ζώων
συντροφιάς και την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος
διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.
4830/2021 ΦΕΚ 169 Α΄/2021 ‘’Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων
συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘’ΑΡΓΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις’’, όπως αυτές
περιγράφονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου, καθώς επίσης και την
εποπτεία, την ευθύνη λειτουργίας και τον συντονισμό του Γραφείου.
Επίσης στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο του μεταβιβάζονται οι παρακάτω,
κατά τόπον της Δημοτικής Ενότητας Θήβας, αρμοδιότητες, ήτοι :

i. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνησίου των υπογραφών.
ii. Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
iii. Την τέλεση των πολιτικών γάμων

Β) Τροποποιεί την παρ. 5 η οποία αφορά τον έμμισθο Αντιδήμαρχο
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Καταπόδη Θωμά του
Παναγιώτη, προσθέτοντας μια επιπλέον αρμοδιότητα, ήτοι :
1. ……
2. ……
3. Ορίζει τον κ. Καταπόδη Θωμά του Παναγιώτη υπεύθυνο για
θέματα ζώων συντροφιάς, επιφορτισμένο να μεριμνά για την εύρυθμη
υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4830/2021 ΦΕΚ 169 Α΄/2021 ‘’Νέο
Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘’ΑΡΓΟΣ’’
και λοιπές διατάξεις’’
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθ. 19/2024 Απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content