Προσλήψεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Λεβαδέων

Προσλήψεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμο Λεβαδέων γνωστοποιεί την πλήρωση συνολικά 4 θέσεων : μίας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη και 3 θέσεων Ειδικών Συνεργατών , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του

Α) Επιστημονικός Συνεργάτης

(1) Για την συνεπικουρία του Δημάρχου , σε θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη σε θέματα χάραξης ενεργειακής πολιτικής , στην παρακολούθηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων στον άξονα της ενέργειας , και την Εισαγωγή και Παρακολούθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας .

Β) Ειδικοί Συνεργάτες

(1) ΠΕ Νομικών – Δικηγόρος , για την επικουρία του Δημάρχου σε νομικά θέματα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του , με καθήκοντα την παροχή συμβουλών σε νομικά θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις λειτουργίες του Δήμου καθώς και στην εν γένει παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου. ( υποθέσεις αστικής φύσεως , ποινικού και δημοσίου δικαίου , επιμέλεια συμβάσεων και συμφωνιών με τρίτους , καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από τον Δήμαρχο )

(2) Για την επικουρία του Δημάρχου : α) σε θέματα πολιτικής προστασίας , στο σχεδιασμό πολιτικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών τους στο Δήμο , στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα πολιτικής προστασίας , β) για θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας , τη βελτίωση των οδικών δικτύων και της ανάπτυξης των συγκοινωνιών στο Δήμο γ) σε θέματα αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας

(3) Για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα τεχνικών έργων και υποδομών του Δήμου

Οι ανωτέρω δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση τους έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής .Υπόκεινται απευθείας ιεραρχικώς στο Δήμαρχο για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί .Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες, οποιαδήποτε μορφής . Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες , γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν .

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content