Πρόσκληση για Πράσινη Ανάπτυξη Επιχειρήσεων με χρηματοδότηση

Πρόσκληση για Πράσινη Ανάπτυξη Επιχειρήσεων με χρηματοδότηση και χρήση αυτονομίας μέσω Υδρογόνου – Αποθήκευση και Χρήση – Αυτοπαραγωγή

Προδημοσιεύτηκε η Δέσμη Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027), συνολικού προϋπολογισμού 700.000.000 €, η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας και θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω επιμέρους Δράσεων :

ΔΡΑΣΗ 1: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ
ΔΡΑΣΗ 2: ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: αναμένεται άμεσα η προκήρυξη.

Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων είτε μόνο στη Δράση 1 είτε μόνο στη Δράση 2.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

30.000 € – 200.000 € (ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ)
200.001 € – 1.000.000 € (ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 40% για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων το ποσοστό επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον υλοποιηθούν ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος.
Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός.
Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /Eξοικονόμησης ενέργειας / Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας / Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση – ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (GREEN)
Πιστοποίηση Προϊόντων-Υπηρεσιών-Διαδικασιών.
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας –Ετικέτας – Branding.
Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας.
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.
Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
Μεταφορικά Μέσα (Υποχρεωτικά ηλεκτρικά) – ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (GREEN)
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )
Έμμεσες δαπάνες Δρ. Σοφοκλής Μακρίδης

Γνωστικό Αντικείμενο στην Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών στις Ενεργειακές Εφαρμογές

Τηλ. 6944573831

email (UPATRAS): [email protected]

email(ATHENA Research & Innovation Center): [email protected]

Καθηγητής Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας και Διευθυντής InnoEnergy Lab (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 555/19.07.2021)

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content