Οδικός χάρτης για την λήψη στεγαστικών δανείων με επιδότηση Δημοσίου

Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων για τα χαμηλότοκα δάνεια σε νέους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σπίτι μου». Έως το τέλος του μήνα θα ξεκινήσουν οι πρώτες αιτήσεις ενώ, τα επόμενα 24ωρα θα βγει η πρόσκληση προς τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι νέοι και τα νέα ζευγάρια που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα (δηλαδή είναι ηλικίας 25-39 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το δάνειο, με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους) υποβάλλουν αίτηση, για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά τους.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών για το καθένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα.

Εάν αυτές πληρούνται, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση η όχι δανείου.

Τα σπίτια για τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτηθούν οι νέοι θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών με άδεια κατασκευής ως το 2007, και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου με ανώτατο ποσό τις 150.000 ευρώ. Αν δηλαδή ένα σπίτι έχει εμπορική αξία 200.000 ευρώ το δάνειο θα είναι 150.000 ευρώ.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση υπερημερίας

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της οφειλόμενης δόσης του δανείου, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με το συμφωνημένο πρόγραμμα καταβολών, το πιστωτικό ίδρυμα επιχειρεί αρχικώς να απευθύνει προς το δανειολήπτη επικοινωνία συμβουλευτικού χαρακτήρα και στη συνέχεια, εάν η καθυστέρηση καταβολής υπερβεί τις 30 ημερολογιακές ημέρες, αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δανειολήπτη, το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει στο χαρακτηρισμό του ως μη συνεργάσιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (Α’ 288) και σύμφωνα με την πολιτική που εφαρμόζει.

Μετά την συμπλήρωση 90 ημερών συνεχούς υπερημερίας ως προς την καταβολή ληξιπρόθεσμης δόσης, το πιστωτικό ίδρυμα καταγγέλλει τη σύμβαση και προβαίνει στην είσπραξη του συνόλου του δανείου, σύμφωνα με τη σύμβαση και τις εσωτερικές του διαδικασίες. Η προθεσμία αυτή δύναται να επιμηκυνθεί σε περίπτωση ανάγκης συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Σε κάθε περίπτωση το πιστωτικό ίδρυμα θα εκκινεί την διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας έγκαιρα ώστε να είναι σε θέση να καταγγείλει την σύμβαση μετά την συμπλήρωση 90 ημερών συνεχούς υπερημερίας.

Σε κάθε περίπτωση, ενέργειες όχλησης γίνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ επαφίεται στον δανειολήπτη να ανταποκριθεί μέσω πληρωμής του ληξιπρόθεσμου ποσού ή ρύθμισης βάσει της πιστωτικής πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος.

Ο δανειολήπτης μπορεί να προβεί σε ρύθμιση της οφειλής του, ακολουθώντας την πολιτική του πιστωτικού ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε επαύξηση ποσοτικά ή χρονικά της χρηματοδοτικής ευθύνης και απαίτησης του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κεφαλαιοποίηση τόκων ή τόκων υπερημερίας.

Πέραν των ανωτέρω, εφόσον πρόκειται για δανειολήπτη που λαμβάνει παράλληλα επιδότηση επιτοκίου, λόγω της ιδιότητάς του ως γονέας τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, μετά το πέρας 90 ημερών συνεχούς υπερημερίας, η επιδότηση επιτοκίου διακόπτεται και επιβαρύνει πλέον τον ίδιο.

Εάν ο δανειολήπτης αποπληρώσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ή ενταχθεί σε κάποιου είδους ρύθμιση, η επιδότηση επιτοκίου δύναται να επανεκκινεί μετά από σχετική έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής του Προγράμματος του άρθρου 9. Το δάνειο επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας για το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει.

Το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα έχει την ευθύνη ανάκτησης του οφειλόμενου ποσού από το δανειολήπτη και προβαίνει σε ενέργειες ανάκτησης με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακολουθώντας και τη συνήθη πολιτική του επί αυτών των ζητημάτων.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών για το καθένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

2. Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά η να διερευνήσουν περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.

3. Οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα. Εάν αυτές πληρούνται, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση η όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

4. Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκριση και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ), το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς) και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει.

5. Εφόσον προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την ΕΑΤ, η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και εντάσσει την συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα.

6. Η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ΕΑΤ. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση.

7. Η ΕΑΤ ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίνει τη σύμβαση εκτός και α) ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει αιτηθεί δάνειο ή έχει καταρτίσει σύμβαση με άλλη τράπεζα στο πλαίσιο του Προγράμματος ή β) το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευθεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς ή γ) τα καταχωρημένα στοιχεία είναι λανθασμένα.

8. Για την επιβεβαίωση ότι η αγορά του ακινήτου δε γίνεται από συγγενή α’ ή β’ βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα ένα η αίτηση χορήγησης δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο.

9. Εντός έξι μηνών πραγματοποιείται η υπογραφή σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολικού ποσού της σύμβασης. Η προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες αν η αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός του εξαμήνου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

– Η ηλικία του αιτούντος αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

– Η οικογενειακή κατάσταση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από ένα μήνα πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου. Σε περίπτωση που αποκτηθεί τέκνο μετά την υποβολή της αίτησης ή την υπογραφή της δανειακής σύμβασης προσκομίζεται επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των αιτούντων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους.

– Για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία τους, οι αιτούντες υποβάλλουν τη Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων του τελευταίου έτους.

– Το Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (προσχέδιο συμβολαίου) ή ο τίτλος του προκατόχου του ακινήτου ή η Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας εφόσον δεν έχει γίνει συμβόλαιο.

– Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content