Νέοι Αγρότες 2024: Προϋπολογισμός 200 εκατ. ευρώ και δυνατότητα δανεισμού για απόκτηση γης

Το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ προβλέπει ενίσχυση 30.000 ευρώ για τους Νέους Αγρότες που θα επιλέξουν τη φυτική παραγωγή και 40.000 ευρώ για τους κτηνοτρόφους. Επιπλέον, το ποσό αυξάνεται κατά 2.500 ευρώ για όσους βρίσκονται σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως ορεινές ή μειονεκτικές ζώνες και ιδιαίτερα μικρά νησιά, ή σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.

Αν και η ακριβής χρηματοδότηση που θα διατεθεί για την επόμενη πρόσκληση παραμένει ανακοίνωτη, η προβλεπόμενη είναι περί τα 200-250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού των 590 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα.

∆ικαιούχοι ενίσχυσης

∆ικαιούχοι θα είναι οι νέοι:

  • Που εγκαθίστανται πρώτη φορά ως αρχηγοί εκµεταλλεύσεις και κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης στήριξης κάτω των 41 ετών.
  • Είναι κατά τη στιγµή της αίτησης εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκµετάλλευσης για τα νοµικά πρόσωπα. Η για πρώτη φορά εγκατάσταση νοείται η για πρώτη φορά ενασχόληση µε τη γεωργία από τα φυσικά πρόσωπα νέους γεωργούς και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24 µήνες που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Συνδέεται, για τα φυσικά πρόσωπα, µε την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα και για τα νοµικά πρόσωπα, την ανάληψη της αρχηγίας – διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και την εγγραφή του νοµικού προσώπου ως κατόχου αγροτικής εκµετάλλευσης.

Επιχειρηµατικό σχέδιο

Θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει και να εκτελέσει µε επιτυχία επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής του εκµετάλλευσης µε διάρκεια έως 4 έτη από την ηµεροµηνία ένταξης. Το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να περιγράφει την αρχική κατάσταση της εκµετάλλευσης, τους στόχους για την ανάπτυξη αυτής και τις σχετικές ενέργειες.

Ο στόχος του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι ποσοτικός και αφορά την επίτευξη ελάχιστων αποδεκτών ορίων παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένης ως τυπική απόδοση).

Ο στόχος, ανάλογα µε την µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, αφορά στην αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναµικότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης (εκφρασµένης ως τυπικής απόδοσης) µε ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι την αύξηση τουλάχιστον κατά 20% της παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένης ως τυπική απόδοση) σε σχέση µε την αρχική κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και µε επίτευξη τουλάχιστον ενός ελάχιστου ορίου τυπικής απόδοσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου σε όρους τυπικής απόδοσης το οποίο, ανάλογα µε την έδρα της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των: 

  • 16.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  • 14.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησιά µε πληθυσµό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • 10.700 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. 

∆εσµεύσεις

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, το φυσικό πρόσωπο πρέπει:

  • Να υπαχθεί εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραµείνει σε αυτό, όπως θα εξειδικευθεί στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο.
  • Να υποβάλλει κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο.
  • Να λαµβάνει συµβουλές από πιστοποιηµένο πάροχο γεωργικών συµβουλών.
  •  Να διαθέτουν τίτλο σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων ή βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιηµένου προγράµµατος γεωτεχνικής κατάρτισης από πιστοποιηµένο φορέα τουλάχιστον 250 ωρών. Αν δεν κατέχουν κάτι από τα παραπάνω θα πρέπει να αποκτήσουν επαγγελµατική εκπαίδευση εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξής του, παρακολουθώντας εκπαιδευτικά προγράµµατα διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών που παρέχονται από πιστοποιηµένους παρόχους επαγγελµατικής γεωργικής εκπαίδευσης.

Περαιτέρω δεσµεύσεις θα εξειδικευτούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δηµοσιευτεί.

Κριτήρια βαθµολογίας

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τα κριτήρια βαθµολόγησης θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα περιλαµβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις. Στα κριτήρια βαθµολόγησης θα περιλαµβάνονται παράµετροι όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, η βιολογική παραγωγή, η συµµετοχή σε οργάνωση παραγωγών, η σύναψη συµβολαίων για τη διάθεση της παραγωγής, η συµµετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, η περιοχή εγκατάστασης της γεωργικής εκµετάλλευσης µε βάση τα χωρικά της χαρακτηριστικά (ενδεικτικά ορεινότητα, νησιωτικός χαρακτήρας, πληθυσµιακή πυκνότητα), τοµεακός και διαθρωτικός προσανατολισµός.

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content