banner 1280x290 new

Θέση εργασίας στον Δήμο Τανάγρας

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

deyak job
 
Αποτέλεσμα εικόνας για θεση εργασιασ
 
ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥNΕΡΓΑΤΗ
KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr
Ο Δήμαρχος Τανάγρας έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"
2) Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων"
3) Την υπ’ αριθμόν 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ τ. Α΄/16-6-2011) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις
5) Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 τ. Α/18) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”
6) Το γεγονός ότι με το άρθρο 221 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 133/Α΄/19-6-2018, στο Δήμο Τανάγρας το σύνολο των εν δυνάμει θέσεων δύναται να είναι κατά το μέγιστο πέντε (5).
7) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Τανάγρας.
8) Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με γνώσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.ή Τ.Ε). ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την επικουρία του Δημάρχου και την παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών και απόψεων σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού, την υλοποίηση προγραμμάτων δια Βίου Μάθησης καθώς και σε δράσεις που αφορούν ευρύτερα στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Το συμβουλευτικό έργο του θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε σχολές όπως Φιλοσοφικής ή Κοινωνιολογίας ή Ανθρωπιστικών επιστημών ή και γενικότερα άλλων σχολών ή τμημάτων με προσανατολισμό στους ανωτέρω τομείς του αντικείμενου της προς πλήρωση θέσης, για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία που μπορεί να του ανατεθεί από τον Δήμαρχο, με τα εξής τυπικά προσόντα:
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή πρέπει να προσκομιστούν: - πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας - πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής .
3) Καλή γνώση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα σε θέματα παιδείας και πολιτισμού.
4) Καλή γνώση στη χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις και απόψεις, γραπτά ή προφορικά , στην υλοποίηση προγραμμάτων παιδείας , πολιτισμού και δια Βίου Μάθησης, καθώς και σε δράσεις που αφορούν ευρύτερα στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με βελτίωση της αποδοτικότητας του και διαμορφώνοντας μια δικαιότερη πολιτική παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και ειδικότερα στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.
Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του Δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητες του. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν :
Α) Αίτηση Β) Τίτλο Σπουδών σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο. ( Τα νόμιμα αντίγραφα των επικαλούμενων προσόντων και ιδιοτήτων τους πρέπει να είναι επικυρωμένα)
Γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
Δ) Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07 και πιο συγκεκριμένα :
I. ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,
II. ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
III. ότι δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
IV. ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.
V. ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ΣΤ) Aντίγραφο αποδεικτικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή αποδεικτικό νόμιμης απαλλαγής του από αυτές – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Τανάγρας (Τηλ. 22623-51140) από 9-1-2020 έως και 22-1-2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά . Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα “Διαύγεια”, θα δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο και ειδικότερα στην ημερήσια Τοπική Εφημερίδα «Νέα της Βοιωτίας » και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
Ο Δήμαρχος 

 

 

 

camora

 

 
 

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

 
 
 
 

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

back To school livadeia facebook 600x500

Μάσκα Βαρέως Τύπου

maska fb neo 1

pitbulneobrosta

parostop

logo kritikos
ΘΗΒΑ - ΠΑΡΟΣ

argiris taxi

 

ΚΑΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

camera ip 23 led

 

lempesis

lefkiano

estereaWebp.net gifmaker

ΒΟΥΡΤΣΑ - ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΖΙ

fb ads

anakainiseis

camora

 

monomaxoi2

SERVICESMALL

KTEL THIVAS

ARGIRIS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ -  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΦΙΣΣΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ARGIRIS 2

remos

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
theseis ergasias

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK