banner 1280x290 new

Με 12 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Λεβαδέων

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

Με 12 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Λεβαδέων
 
 

Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, στις 19:00 μ.μ.

 

 

 

θα λάβει χώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων. Το Δ.Σ., λόγω των έκτακτων μέτρων καταπολέμησης του κορωνοϊου, θα περατωθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κατ΄εφαρμογή: α)  των διατάξεων του άρθρου   74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), β) των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» και δ)) της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» ε) της με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  «Παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr».

Κατά τη διάρκεια του Δ.Σ θα συζητηθούν 12 θέματα, μεταξύ των οποίων είναι: «Έγκριση 6ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (87/2020 Απόφαση Ο.Ε)», «Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς» και η «Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2020».

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη των σχολικών καθαριστριών στο αίτημά τους για μονιμοποίηση με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα.

I. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1)Έγκριση 6ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (87/2020 Απόφαση Ο.Ε)

•Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

2)Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2020. (78/2020 Ο.Ε)

•Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙI.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3)Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ  ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ»

•Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

4)Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ»

•Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

5)Εγκριση της υπ΄αριθμ 36/2020 Τεχνικής μελέτης με τίτλο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

•Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

6)Εγκριση του υπ΄αριθμ. 43/2020 φακέλλου μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»

•Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΙΙ.   ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

7) Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2020

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού    κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

8) Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.

•Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

9) Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.

•Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

10)Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργου αυτού (μονάδα θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών) υπαίθριας αποθήκης άμμου & αποκατάστασης διαταραχθείσας όμορης έκτασης της επιχείρησης «Γεώργιος Ζηλιαναίος & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «ΤΣΙΟΚΑ ή ΒΡΑΧΑΚΙΑ» της κοινότητας Θουρίου Δ.Ε. Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας.

•Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος- Καθαριότητας και Πρασίνου κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

11) Γνωμοδότηση για την αναθεώρηση χρήσεων γης σύμφωνα με το Π.Δ. 59/2018 που αφορά στη Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας.

•Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος- Καθαριότητας και Πρασίνου κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

12)Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, για « ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

•Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πρασίνου κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

pitbulneobrosta

 
 

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

 
 
 
 

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

pitbulneobrosta

parostop

logo kritikos
ΘΗΒΑ - ΠΑΡΟΣ

argiris taxi

 

lempesis

lefkiano

estereaWebp.net gifmaker

anakainiseis

camora

 

monomaxoi2

SERVICESMALL

KTEL THIVAS

ARGIRIS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ -  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΦΙΣΣΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ARGIRIS 2

remos

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
theseis ergasias

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK