Booking.com

 

banner 971x375 okmikro

6 Υδρονομείς στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

KANTE MAΣ LIKE E-sterea

ydrometro

Υδρονομείς στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 28/03/2019 έως την 4/04/2019 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών – στον Αλίαρτο, τις ώρες 08:00 – 14:00.

 

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν αριθμ.21/2019 (ΑΔΑ: Ω0Β9ΩΨ4-26Η) απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε έξι (6) άτομα.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00 / Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος – Τ.Κ.:32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ / Τηλέφωνο: 22683-50.214 / FAX: 22680-22.690

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
4. Την αριθμ.21/2019 (ΑΔΑ:Ω0Β9ΩΨ4-26Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, με την οποία καθορίστηκαν τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, η αρδευτική περίοδος έτους 2019 καθώς και οι θέσεις των απαιτούμενων υδρονομέων ανά αρδευτικό δίκτυο 5. Την με αρ. πρωτ.: 1498/34993/13-03-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΦΙΟΡ10-ΘΣΟ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (υδρονομείς) από το Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων
6. Τις βεβαιωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2019 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 28/03/2019 έως την 4/04/2019 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών – στον Αλίαρτο, τις ώρες 08:00 – 14:00. 1.
Αριθμός θέσεων Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν αριθμ.21/2019 (ΑΔΑ: Ω0Β9ΩΨ4-26Η) απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε έξι (6) άτομα ήτοι:
Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου Αριθμός θέσεων Ιδιότητα υδρονομέων (επόπτης ή υδρονομέας)
1 Αρδευτικό δίκτυο Υψηλάντου 2 ΥΕ Υδρονομέας Άρδευσης
2 Αρδευτικό δίκτυο Σωληναρίου 2 ΥΕ Υδρονομέας Άρδευσης
3 Αρδευτικό δίκτυο Μαυρομματίου 2 ΥΕ Υδρονομέας Άρδευσης
2. Αρδευτική περίοδος Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 21/2019 (ΑΔΑ: Ω0Β9ΩΨ4-26Η) απόφαση του, την αρδευτική περίοδο από 01/05/2019 έως 31/08/2019 3.
ydrometro
Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη. β. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.
4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλον σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μία μόνο Τοπική Κοινότητα. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης. Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού. Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων.
5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλιάρτου - Θεσπιέων. H απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ελεγχθεί, ως προς την νομιμότητά της, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας. Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2). Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομέων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015
6. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων») α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως. β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους. γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους. δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων. στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους. ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
7. Δημοσίευση Πρόσκλησης Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος (Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος), στο Δημοτικό Κατάστημα Θεσπιέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (www.aliartos.gov.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΓΕΙΑ. 8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00 / Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος – Τ.Κ.:32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ / Τηλέφωνο: 22683-50.214 / FAX: 22680-22.690
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ντασιώτης Γεώργιος

KANTE MAΣ LIKE E-sterea

 
 
 
KANTE MAΣ LIKE E-sterea

Το αγαπημένο σας βιβλιοχαρτοπωλείο (1)

SHEIN Many GEO's

SHEIN Many GEO's

AliExpress WW

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΕΔΩ

Please enable the javascript to submit this form

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΑΞΙΔΙΑ

Greece Jooble logo

AliExpress WW

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ

pnevmatika sokolatakia

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ- Ανασκαφές στο χτες...

sideri

Booking.com

argiris taxi

 

lempesis

lefkiano

parostop

camora

 

monomaxoi2

KTEL THIVAS

 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
 

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK