Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς

ΘΕΜΑ: 1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2024

Με την παρούσα, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής , που θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης ,την Τετάρτη 6-3-2024 και ώρα 18:00 κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ 1237/94548/06.11.2023 « Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄163) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών ν.π.δ.δ» και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ 98/8182/26-1-2024 «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» όμοια του ΥΠ.ΕΣ .

Ειδικότερα σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται:

Χρόνος κατάθεσης θεμάτων
Σύμφωνα με τα παραπάνω στην ημερήσια διάταξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα.

Αριθμός θεμάτων προς συζήτηση
Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.
Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση.

Υποχρεωτική παρουσία αιρετών

Η παρουσία του δημάρχου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εντεταλμένου συμβούλου ή του πρόεδρου νομικού προσώπου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον δήμαρχο ο ίδιος ή άλλος αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος

Χρόνος ενημέρωσης δημοτικών συμβούλων
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημερώνει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.
Συζήτηση άλλων θεμάτων
Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

Κανονισμός λειτουργίας
Θέματα διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής δύνανται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Απαρτία
Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 67, περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου

Λοιπές ρυθμίσεις
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 67.
Ύστερα από τα παραπάνω σας γνωστοποιούμε ότι καταληκτική ημερομηνία για την έγγραφη υποβολή θεμάτων από τους Δημοτικούς Συμβούλους , τους Προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, ορίζεται η Παρασκευή 1/3/2024 και ώρα 13:00 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email [email protected] ώστε να καταρτιστεί η ημερήσια διάταξη της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της δημοτικής αρχής .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content