ΑΑΔΕ: Για ποιους δεν εκδίδεται φορολογική ενημερότητα

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ

Μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου, έχουν τεθεί από την ΑΑΔΕ για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή του οργανισμού, Γ. Πιτσιλή δεν εκδίδεται φορολογική ενημερότητα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Εφόσον διαπιστωθεί οικονομικό έγκλημα ή μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.
Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου και:

Υπάρχουν ατομικές μη ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος άνω των 10.000 ευρώ εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο και άνω των 50.000 ευρώ εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, και εφόσον το ύψος αυτών των οφειλών υπερβαίνει σε ποσοστό το 120% του μεγαλύτερου, κατά την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του αιτούντος.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω μέτρο δεν εφαρμόζεται εφόσον η είσπραξη των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι

Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή που δεν είναι σε ρύθμιση, μεγαλύτερες των 50.000 ευρώ, εάν το αποδεικτικό ζητείται για είσπραξη χρημάτων.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής φοροδιαφυγής ή απάτης ή οικονομικού εγκλήματος.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κατόπιν χρήσης μεθόδων ανάλυσης κινδύνου πιθανολογείται κίνδυνος για την είσπραξη της οφειλής.
Σε λοιπές περιπτώσεις που η φορολογική διοίκηση πληροφορείται με οποιονδήποτε τρόπο την επικείμενη βεβαίωση μεγάλων οφειλών.

Όπως ορίζεται σε απόφαση της ΑΑΔΕ, η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική, μεταξύ άλλων, για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από τον δημόσιο τομέα, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον υπόχρεο κατά την πληρωμή του.

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr