TIGKAS MPANERne

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ "ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ"

 

skafos
  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους, που επιθυμούν να υπαχθούν για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» που αφορά στη Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του Ε.Π.ΑΛ. & Θ. 2014-2020. Το Μέτρο αφορά αποκλειστικά τον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και η διάλυση θα πραγματοποιείται εντός της επικράτειας.
Στόχος της ενισχυόμενης δράσης με τη στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι ή εξισορρόπηση συγκεκριμένου τμήματος του στόλου με τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στο τμήμα αυτό.
 Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.1.10, είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες για τουλάχιστον ένα (1) έτος επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.
Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει :
Να είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά Νηολόγια - Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό - Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ - ΕΑΜ).
Να φέρουν νόμιμα ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/ και παραγάδια, ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία : τράτα βυθού (OTB) ή/και γρι – γρι (PS).
Να φέρουν μηχανή. Σκάφη χωρίς μηχανή (κωπήλατα) δεν εντάσσονται στο Μέτρο 6.1.10.
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το έτος έναρξης πλόων.
Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες κατ΄ έτος στην διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Να διαθέτουν επαγγελματική άδεια σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη, όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης.
Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.
Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2007-2013 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Να είναι ελεύθερα από πάσης φύσεως βαρών.
Η διάλυσή τους να πραγματοποιηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει / λεμβολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή της στήριξης. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, ανακτάται όλο το ποσό της ενίσχυσης.
 Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ  aposyrsi.alieia.gr , από 09-11-2017 και ώρα 10.00 μέχρι 04-12-2017 και ώρα 15.00 Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης θα παράγεται αποδεικτικό που θα πρέπει να υπογράφουν όλοι οι τυχόν ιδιοκτήτες του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους όπως αναφέρονται στην άδεια του σκάφους και θα αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής της αίτησης του για ένταξη στο Μέτρο 6.1.10. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή, συνεπώς θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
Ο ενδιαφερόμενος – δυνητικός δικαιούχος της Πράξης οφείλει από την υποβολή αίτησης να καταθέσει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ πλήρη φάκελο εις διπλούν σε έντυπη μορφή.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ - Μονάδα Β2, στα Τηλ. 213 1501183 κ. Σακελλαρίου, 213 1501184 κ. Μπίζα & 213 1501186 κ. Κουντουράκης.


                                                                                                        Μ.Ε.Α.
                                                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ


                                                                                                      ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Μ.Μ.Ε. της Π. Ενότητας Βοιωτίας  Εδρες τους
(Με την παράκληση να το δημοσιεύσουν / ανακοινώσουν αδαπάνως για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας).

Δήμους της Π. Ε. Βοιωτίας.   Εδρες τους

Α΄Λ.Τ Αντίκυρας  32012 ΑΝΤΙΚΥΡΑ

Β΄Λ.Τ Δομβραίνας 32010 ΘΙΣΒΗ

Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων  ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, ΘΙΣΒΗΣ -  ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ -  ΑΛΥΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Εδρες τους


Κοιν.  :    Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.& Θ.
         Μιχαλακοπούλου 103    11527 ΑΘΗΝΑ


                                                                                                                   

estereaWebp.net gifmaker

TIGAS ANNA

SERVICESMALL

KTEL THIVAS

meli

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΜΕΛΙ ΑΠΟ
ΠΕΥΚΟ-ΡΕΪΚΙ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΤΗΛ 6980093156
ΑΠΛΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ

TOLIS  FOURNOS

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
theseis ergasias

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK